Testy specjalistyczne

1. Co to są testy specjalistyczne?

Testy specjalistyczne, to zbiór testów sprawdzających poprawność działania aparatów rentgenowskich, przeznaczonych do celów medycznych oraz urządzeń wspomagających ich działanie. Mają na celu zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych usług medycznych, jak również dbać o bezpieczeństwo pacjenta. Testy polegają głównie na sprawdzeniu parametrów technicznych aparatu RTG i są wykonywane za pomocą  zawansowanych technologicznie urządzeń pomiarowych. Należy je wykonywać systematycznie w odpowiednich interwałach czasowych, określonych przepisami prawnymi. Pomiar parametrów urządzeń rentgenowskich oraz urządzeń pomocniczych odbywa się w miejscu instalacji urządzeń. Po wykonaniu testów, właściciel urządzenia rentgenowskiego/pomocniczego otrzymuje odpowiednie sprawozdanie z ich wykonania.

W celu zapoznania się z naszą ofertą na wykonanie testów specjalistycznych należy kliknąć TUTAJ

2. Jakie testy należy wykonywać w gabinetach stomatologicznych?

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1941 z późniejszymi zmianami):

(…)
Art. 33l. 1. Urządzenia radiologiczne oraz urządzenia pomocnicze stosowane w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej oraz radioterapii, podlegają kontroli ich parametrów fizycznych.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie testów:
1)           odbiorczych;
2)           eksploatacyjnych.
3. Testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej, dzielą się na testy:
1)          podstawowe;
2)          specjalistyczne.
(…)

3. Jak często należy wykonywać testy specjalistyczne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. poz. 2759):

(…)
§ 2. 1. Zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych, a także dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów dla takich urządzeń określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. 2. Zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń pomocniczych, a także dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów dla takich urządzeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Niezależnie od częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, po każdej naprawie urządzenia radiologicznego lub urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, należy ponownie wykonać testy eksploatacyjne, co najmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.
(…)

W skrócie:

  • Aparaty rentgenowskie punktowe należy testować co najmniej raz na 24 miesiące
  • Aparaty pantomograficzne i aparaty z funkcjonalnością CBCT należy testować co najmniej raz na 12 miesięcy
  • Monitory należy testować co najmniej raz na 12 miesięcy
  • W przypadku istotnej naprawy urządzenia rentgenowskiego testy specjalistyczne należy wykonać bezzwłocznie po dokonaniu naprawy

4. Kto może wykonać testy specjalistyczne?

(…)
9. Testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu radioterapii, oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej, są wykonywane przez:

1)         podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 i 925);
2)         specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistę w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia, w której są wykonywane testy.
(…)

5. Czy można stosować aparat RTG, który nie posiada aktualnych testów specjalistycznych?

(…)
4. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w przypadku gdy:
1)        nie zostały wykonane testy, o których mowa w ust. 2;
2)        uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczają dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów tych urządzeń określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 16;
3)        uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczają dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych lub urządzeń pomocniczych stosowanych do przeprowadzania badań przesiewowych, jeżeli odchylenia te zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 17;
4)        uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczają dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych lub urządzeń pomocniczych stosowanych do wykonywania ekspozycji związanych z narażeniem w celu obrazowania pozamedycznego, jeżeli odchylenia te zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 18;
(…)