aktualne przepisy prawne

  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe ( t. j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1941 z późniejszymi zmianami)
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2040
  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. (poz. 2040)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 884)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 marca 2019 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2006 r. W sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz. 1325)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. W sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r., Nr 140, poz. 994 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. W sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 20, poz. 168)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłaszaniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U z 2015 r. poz. 2040)

Informacje na temat aktualnych przepisów prawnych, można uzyskać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odpowiedniej dla danego terenu.