aktualne przepisy prawne

  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe ( t. j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1173)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2022 r., poz. 2759)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłaszaniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1667)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz. U. z 2023 r. , poz. 195)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2006 r. W sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz. 1325)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. W sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r., Nr 140, poz. 994 z późniejszymi zmianami)

 

Informacje na temat aktualnych przepisów prawnych, można uzyskać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odpowiedniej dla danego terenu.