Laboratorium Badawcze firmy Stern Weber Polska

posiada ważną akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych rentgenowskich aparatów
stomatologicznych wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji – organ upoważniony na podstawie
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Aktualny zakres akredytacji można sprawdzić na stronie
Polskiego Centrum Akredytacji

PCA AB 1541 logo

Co wykonujemy

Wykonujemy testy specjalistyczne stomatologicznych aparatów RTG wszystkich producentów:

– aparatów punktowych
– pantomografów
– tomografów CBCT
– monitorów do prezentacji obrazów medycznych

Testy wykonujemy na terenie całej Polski.

Nie wykonujemy testów analogowego systemu obrazowania (ciemni, kaset i wywoływarek).

Jest to szereg testów, które w sposób jednoznaczny określają prawidłowość działania aparatu rentgenowskiego. W ich skład wchodzą testy pozwalające zarówno na ocenę działania lampy rentgenowskiej jak i parametrów dotyczących geometrii wytwarzanej wiązki promieniowania. Stanowią rozwinięcie testów podstawowych jednak w przeciwieństwie do nich nie są przeprowadzane przez pracowników zatrudnionych w jednostce lecz przez certyfikowane laboratoria.

Od sprawności aparatu rentgenowskiego zależy nie tylko jakość badania, ale również dawka jaką pochłonie pacjent w trakcie badania. Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym (Dz.U. z dnia 27 grudnia 2022 r. poz 2759), testy specjalistyczne aparatów rtg należy przeprowadzać co najmniej raz w roku w przypadku aparatów do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych oraz raz na dwa lata w przypadku aparatów do zdjęć wewnątrzustnych. Testy Specjalistycze RTG wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające akredytacje na zgodność z normą PN-EN 17025.

W celu zamówienia wykonania testów specjalistycznych wystarczy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie lub wysyłając wiadomość na nasz adres email podany z zakładce Kontakt. W wiadomości prosimy zawrzeć lokalizację Państwa placówki oraz ilość i rodzaj testowanych aparatów.

Testy akceptacyjne to zestaw badań mających za zadanie sprawdzenie poprawności działania urządzeń przed rozpoczęciem użytkowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 2759) oraz ustawą Prawo Atomowe, testom akceptacyjnym podlegają wszystkie nowo instalowane urządzenia radiologiczne (wraz z współpracującymi z nimi komputerami) oraz takie, które zostały poddane istotnej naprawie (w zakresie mającym wpływ na jakość diagnostyczną obrazu lub dawkę jako otrzymuje pacjent).

Testy odbiorcze/akceptacyjne wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego.

Testy podstawowe tak jak i testy specjalistyczne mają za zadanie sprawdzenie poprawności działania aparatu RTG. Testy podstawowe wykonywane są z większą częstotliwością w okresie pomiędzy kolejnymi testami specjalistycznymi.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz.U. 2022 r. poz. 2759) niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych , których testy podstawowe nie są wykonywane z określoną częstością.

Testy podstawowe wykonują osoby zatrudnione i upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, a więc zazwyczaj personel placówki.

Ze względu na liczne zapytania co do sposobu wykonywania testów podstawowych nasze laboratorium stworzyło dokładną instrukcję, która w przystępny sposób tłumaczy krok po kroku przeprowadzenie każdego z wymaganych testów zarówno w przypadku aparatów punktowych (tutaj), pantomografów (tutaj), pantomografów z opcją tomografii (tutaj) jak i stacji opisowych oraz przeglądowych (monitorów) stsowanych przy aparatach do zdjęć panoramicznych i tomografii wiązki stożkowej (tutaj).

W dzisiejszych czasach posiadanie pantomografu w gabinecie stało się normą, natomiast aparat do zdjęć wewnątrzustnych jest już praktycznie koniecznością. Niestety nie wystarczy zakupić sprzęt by móc od razu wykonywać zdjęcia. Zgodnie z przepisami należy spełnić szereg wymagań, które dla Państwa wygody tłumaczymy i opisujemy (TUTAJ).

Jest to osoba sprawująca wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem ochrony radiologicznej, w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia na uruchomienie oraz stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej oraz uruchomienie pracowni stosującej aparaty rentgenowskie. Jednostka, która prowadzi działalność związaną z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zobligowana, aby wdrożyć Program Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jest to szereg działań związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością oraz uwzględniającej nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Projekt osłon stałych ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na terenie pracowni RTG jak i w jej najbliższym sąsiedztwie. Odpowiednie zaprojektowanie gabinetu pozwoli na ochronę zwrówno personelu wykonującego zdjęcia jak i osób postronnych. Sporządzenie projektu przed wykończeniem gabinetu często zaoszczędzi koszty związane z dodatkowym zabezpieczaniem ścian.

Stern Weber POLSKA
laboratorium badawcze

Kontakt

ul. Kosmatki 26
03-982 Warszawa
tel. 22 395 56 00
sternweber@sternweber.pl