Laboratorium Badawcze firmy Stern Weber Polska

posiada ważną akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych rentgenowskich aparatów
stomatologicznych wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji – organ upoważniony na podstawie
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Aktualny zakres akredytacji można sprawdzić na stronie
Polskiego Centrum Akredytacji

PCA AB 1541 logo

Co wykonujemy

Wykonujemy testy specjalistyczne stomatologicznych aparatów RTG wszystkich producentów:

– aparatów punktowych
– pantomografów
– tomografów CBCT
– monitorów do prezentacji obrazów medycznych

Testy wykonujemy na terenie całej Polski.

Nie wykonujemy testów analogowego systemu obrazowania (ciemni, kaset i wywoływarek).

Jest to szereg testów, które w sposób jednoznaczny określają prawidłowość działania aparatu rentgenowskiego. W ich skład wchodzą testy pozwalające zarówno na ocenę działania lampy rentgenowskiej jak i parametrów dotyczących geometrii wytwarzanej wiązki promieniowania. Stanowią rozwinięcie testów podstawowych jednak w przeciwieństwie do nich nie są przeprowadzane przez pracowników zatrudnionych w jednostce lecz przez certyfikowane laboratoria.

Od sprawności aparatu rentgenowskiego zależy nie tylko jakość badania, ale również dawka jaką pochłonie pacjent w trakcie badania. Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym (Dz.U. 2015 poz. 2040), testy specjalistyczne aparatów rtg należy przeprowadzać co najmniej raz w roku w przypadku aparatów do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych oraz raz na dwa lata w przypadku aparatów do zdjęć wewnątrzustnych. Testy Specjalistycze RTG wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające akredytacje na zgodność z normą PN-EN 17025.

W celu zamówienia wykonania testów specjalistycznych wystarczy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie lub wysyłając wiadomość na nasz adres email podany z zakładce Kontakt. W wiadomości prosimy zawrzeć lokalizację Państwa placówki oraz ilość i rodzaj testowanych aparatów.

Testy akceptacyjne to zestaw badań mających za zadanie sprawdzenie poprawności działania urządzeń przed rozpoczęciem użytkowania. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 2040) oraz ustawą Prawo Atomowe, testom akceptacyjnym podlegają wszystkie nowo instalowane urządzenia radiologiczne (wraz z współpracującymi z nimi komputerami) oraz takie, które zostały poddane istotnej naprawie (w zakresie mającym wpływ na jakość diagnostyczną obrazu lub dawkę jako otrzymuje pacjent).

Testy odbiorcze wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego.

Testy podstawowe tak jak i testy specjalistyczne mają za zadanie sprawdzenie poprawności działania aparatu RTG. Testy podstawowe wykonywane są z większą częstotliwością w okresie pomiędzy kolejnymi testami specjalistycznymi.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 2040) niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych , których testy podstawowe nie są wykonywane z określoną częstością.

Testy podstawowe wykonują osoby zatrudnione i upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, a więc zazwyczaj personel placówki.

Ze względu na liczne zapytania co do sposobu wykonywania testów podstawowych nasze laboratorium stworzyło dokładną instrukcję, która w przystępny sposób tłumaczy krok po kroku przeprowadzenie każdego z wymaganych testów zarówno w przypadku aparatów punktowych (tutaj), pantomografów (tutaj), pantomografów z opcją tomografii (tutaj) jak i stacji opisowych oraz przeglądowych (monitorów) stsowanych przy aparatach do zdjęć panoramicznych i tomografii wiązki stożkowej (tutaj).

W dzisiejszych czasach posiadanie pantomografu w gabinecie stało się normą, natomiast aparat do zdjęć wewnątrzustnych jest już praktycznie koniecznością. Niestety nie wystarczy zakupić sprzęt by móc od razu wykonywać zdjęcia. Zgodnie z przepisami należy spełnić szereg wymagań, które dla Państwa wygody tłumaczymy i opisujemy (TUTAJ).

Jest to osoba sprawująca wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem ochrony radiologicznej, w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia na uruchomienie oraz stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej oraz uruchomienie pracowni stosującej aparaty rentgenowskie. Jednostka, która prowadzi działalność związaną z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zobligowana, aby wdrożyć Program Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jest to szereg działań związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością oraz uwzględniającej nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Projekt osłon stałych ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na terenie pracowni RTG jak i w jej najbliższym sąsiedztwie. Odpowiednie zaprojektowanie gabinetu pozwoli na ochronę zwrówno personelu wykonującego zdjęcia jak i osób postronnych. Sporządzenie projektu przed wykończeniem gabinetu często zaoszczędzi koszty związane z dodatkowym zabezpieczaniem ścian.

Stern Weber POLSKA
laboratorium badawcze

Kontakt

ul. Kosmatki 26
03-982 Warszawa
tel. 22 395 56 00
sternweber@sternweber.pl