Inspektor ochrony radiologicznej

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 884) oraz w załączniku do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. (poz. 2040) zawarto zasady funkcjonowania pracowni RTG oraz częstotliwość wykonywania zarówno testów specjalistycznych jak również testów podstawowych. Firma Stern Weber Polska oferuje Program Ochrony Radiologicznej w następującym zakresie:

  • Przygotowujemy kompletną Dokumentację Po-projektową wymaganą przez SANEPID Radiacyjny wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
  • Sporządzamy Projekty Osłon Stałych
Co to jest Program Ochrony Radiologicznej?

Jednostka, która prowadzi działalność związaną z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zobligowana, aby wdrożyć Program Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jest to szereg działań związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością. System Zarządzania Jakością (SZJ) w tym Księga Jakości, to określone wymogi oraz przepisy, które należy spełnić, uruchomiając i prowadząc gabinet stomatologiczny lub pracownię RTG.

Dlaczego należy wdrażać Program Ochrony Radiologicznej?

Zgodnie z wymogami aktów prawnych z zakresu ochrony radiologicznej Ustawa z dnia 29 listopada 2000r., Prawo Atomowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1941 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 884) „W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” gabinety zobligowane są do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wraz z Księgą Jakości. System należy dokumentować i doskonalić, aby zapobiegać niezgodnościom w stosunku do wymagań obowiązujących przepisów radiologicznych, osiągając tym samym jak najlepsze wyniki działalności.