Monitory

  1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. oprócz testów aparatów RTG należy wykonywać testy monitorów (stacji przeglądowych i opisowych) oraz drukarek do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że powyższy zapis nie dotyczy monitorów stosowanych w zakresie stomatologii wewnątrzustnej. Dla stomatologii niniejsza instrukcja odnosi się więc jedynie do stacji przeglądowych i opisowych stosowanych przy aparatach pantomograficznych
    i tomografach CBCT (z wyłączeniem monitorów kineskopowych). Do wykonania testów niezbędny jest obraz testowy w formacie DICOM lub png. Obraz w formacie DICOM należy otworzyć przy pomocy oprogramowania iRYS lub innej przeglądarki DICOM np. ImageJ. Zapisy dotyczące wyników testu prowadzić można w formularzach własnych lub przygotowanych przez nasze laboratorium. Wszystkie potrzebne pliki do pobrania poniżej.

    Pliki do pobrania:

1. Warunki oglądania obrazów.

1.1. Powierzchnia monitora nie jest zabrudzona ani porysowana.
1.2. Na ekranie wyłączonego lub uśpionego monitora nie są widoczne żadne odbicia źródeł światła ani pochodzące od innych obiektów.

Przy wyłączonym lub uśpionym monitorze ocenić czy na jego powierzchni nie ma zabrudzeń lub zarysowań oraz odbić źródeł światła i/lub przedmiotów mogących zaburzać obraz na ekranie monitora. W przypadku występowania zaburzeń należy usunąć takie przedmioty z pobliża monitora i/lub zredukować natężenie światła zewnętrznego. Ewentualne zabrudzenia usunąć zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku znaczych uszkodzeń lub braku możliwości usunięcia odbijanych źródeł światła lub przedmiotów test zaliczony jest negatywnie.

2. Jakość obrazu.

 

 

2.1. Na wyświetlonym standardowym obrazie testowym nie są widoczne artefakty, uszkodzone piksele, migotania, drżenia ani przebarwienia.
2.2. Na wyświetlonym standardowym obrazie testowym we wszystkich wzorach do oceny rozdzielczości są wyraźnie rozróżnialne linie.

Rys 2.2. Na czerwono oznaczono wzory do oceny rozdzielczości.

2.3. Wyświetlony standardowy obraz testowy jest widoczny w całości.
2.4. Na wyświetlonym standardowym obrazie testowym linie są proste, równej długości i rozmieszczone w równych odstępach.
2.5. Na wyświetlonym standardowym obrazie testowym wszystkie pola skali szarości są rozróżnialne.

Rys 2.5a. Na czerwono oznaczono 16 pól skali szarości.

Rys 2.5b. Na zielono oznaczono dodatkowe pola skali szarości – „czarne na czarnym” oraz „białe na białym”.


2.6. Dla stanowisk wyposażonych w dwa lub więcej monitory przeznaczone do jednoczesnego wyświetlania obrazów: wygląd, wielkość, jasność i zabarwienie standardowego obrazu testowego wyświetlanego na każdym z monitorów są identyczne.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów test zaliczony jest negatywnie.

3. Progowy kontrast wyświetlonego obrazu.

3.1. Na wyświetlonym standardowym obrazie testowym na każdym polu do oceny progowego kontrastu obrazu z napisem widoczna liczba liter jest nie mniejsza niż wartość odniesienia.

 

Wykonywanie testu wymaga na początku określenia wartości odniesienia. W tym celu należy przez 5 kolejnych dni użytkowania (sprawnego) aparatu należy oceniać ilość liter widocznych w 3 napisach „QUALITY CONTROL” (Rys 3.1). Średnie z tych pomiarów stanowią wartość odniesienia. Podczas wykonywania co dziennie testu ilość widocznych liter w każdym z pół powinna być taka sama jak dla wartości odniesienia.

3.2. Na wyświetlonym standardowym obrazie testowym na każdym polu do oceny progowego kontrastu obrazu, kwadraty są rozróżnialne.Rys 3.2a. Na niebiesko oznaczono kwadarty na polach do oceny progowego kontrastu w środkowej części testowego obra

Rys 3.2b. Na czerwono zakreślono kwadarty w rogach pól do oceny progowego kontrastu, które muszą być rozróżnialne. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów test zaliczony jest negatywnie.