Testy akceptacyjne

Testy akceptacyjne (zwane również odbiorczymi) to zestaw czynności mających za zadanie sprawdzenie czy urządzenie radiologiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi (radiografia, komputer, oprogramowanie) zostało zainstalowane i działa w sposób poprawny oraz zgodny z założeniami wyszczególnionymi przy zamówieniu. Dodatkowo testom akceptacyjnym podlegają również urządzenia, które zostały poddane istotnej naprawie (w zakresie mającym wpływ na jakość diagnostyczną obrazu lub dawkę jako otrzymuje pacjent). Testy akceptacyjne wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki organizacyjnej (gabinetu) przy udziale przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r.  Prawo Atomowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1173):

Art. 33l.

1. Urządzenia radiologiczne oraz urządzenia pomocnicze stosowane w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej oraz radioterapii, podlegają kontroli ich parametrów fizycznych.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie testów:

            1) odbiorczych; 
            2) eksploatacyjnych.

6. Testy odbiorcze urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych polegają na sprawdzeniu co najmniej:

1) kompletności i jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach tych urządzeń;

2) kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej tych urządzeń;

3) zgodności wartości zmierzonych lub odczytanych parametrów fizycznych tych urządzeń z wartościami parametrów
fizycznych określonych w specyfikacji technicznej tych urządzeń.

7. Testy odbiorcze urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych są wykonywane niezwłocznie po ich:

1) instalacji,

2) naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na
dawkę, jaką otrzymuje pacjent

– przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, przy udziale przedstawicieli odpowiednio dostawcy lub podmiotu uprawnionego do instalowania, uruchamiania lub obsługi tych urządzeń